TEST OnLine

Ordenado por TEMARIO OPE Enfermería 2014

• Parte común.

Tema 1. A Constitución española.

Tema 2. Estatuto de autonomía.

Tema 3. A Lei xeral de sanidade.

Tema 4. A Lei de saúde de Galicia.

Tema 5. O Estatuto marco.

Tema 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Tema 7. A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.

Tema 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lexislación sobre igualdade de xénero.

• Parte específica.

Tema 1. Asistencia sanitaria.

Tema 2. Principios fundamentais da bioética.

Tema 3. Calidade no Sistema nacional de saúde.

Tema 4. Metodoloxía de investigación.

Tema 5. Epidemioloxía.

Tema 6. Demografía sanitaria.

Tema 7. Saúde pública.

Tema 8. Técnicas e habilidades de comunicación e relación interpersoal.

Tema 9. Nocións básicas de informática.

Tema 10. Xestión e planificación.

Tema 11. Atención domiciliaria.

Tema 12. Marco conceptual e modelos de enfermaría. Proceso de atención de enfermaría (PAE).

Tema 13. Sistemas de información utilizados en atención primaria e atención hospitalaria. Clasificacións internacionais de problemas de saúde (CIAP-2, CIE-9 e NANDA): características xerais.

Tema 14. Prevención da enfermidade e promoción da saúde.

Tema 15. A educación para a saúde.

Tema 16. Hixiene en centros sanitarios.

Tema 17. Desenvolvemento da conduta humana.

Tema 18. Sexualidade.

Tema 19. Valoración e coidados de enfermaría na muller xestante.

Tema 20. Valoración e coidados de enfermaría do neno san de 0 a 14 anos.

Tema 21. Valoración e coidados de enfermaría do neno enfermo.

Tema 22. Valoración e coidados de enfermaría nos pacientes con procesos infectocontaxiosos.

Tema 23. Valoración e coidados de enfermaría no ancián.

Tema 24. Valoración e coidados de enfermaría no enfermo terminal.

Tema 25. Valoración e coidados de enfermaría ás persoas con problemas de saúde mental.

Tema 26. Valoración e coidados de enfermaría ante situacións críticas.

Tema 27. Clasificación xeral dos medicamentos.

Tema 28. Administración de medicamentos.

Tema 29. Alimentación e nutrición.

Tema 30. Valoración e coidados de enfermaría en persoas con nutrición enteral e parenteral.

Tema 31. Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas neurolóxicos.

Tema 32. Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas respiratorios.

Tema 33. Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas cardiovasculares.

Tema 34. Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas no sistema renal.

Tema 35. Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas endocrinolóxicos.

Tema 36. Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas no sistema músculo-esqueléticos.

Tema 37. Valoración e coidados de enfermería en persoas con problemas gastrointestinais.

Tema 38. Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas dos órganos dos sentidos.

Tema 39. Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas oncolóxicos.

Tema 40. Valoración e coidados de enfermaría do paciente cirúrxico.

Tema 41. Valoración e coidados de enfermaría nas feridas crónicas e agudas.