Tema 8 – Riesgos Laborales y Igualdad Género

Tema 8

A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.  Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

Apuntes


Exámenes


Grabaciones Audio


Grabaciones Video