Tema 7 – Consentimiento Informado

Tema 7

Regulamento (UE) 2016/679, 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos. Principios e dereitos. Obregas. A Lei Galega. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.

Apuntes


Exámenes