Tema 5 – Estatuto Marco’19

 O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Apuntes


Exámenes


Exámenes Formato WORD


Grabaciones Video


Grabaciones Audio