Tema 3 – Calidad

Tema 3

Calidade no Sistema nacional de saúde: características da atención sanitaria. Dimensións de calidade: científico-técnica, efectividade, eficiencia, accesibilidade e satisfacción do usuario. Avaliación de estrutura, proceso e resultados. Mellora continua da calidade. Métodos de avaliación da calidade: auditorías. Programas de calidade: deseño e implantación.


Grabaciones Audio:


Grabaciones Video:

Clase 1Esquema Calidad I:

Clase 2Esquema Calidad II: