Tema 3 – Calidad ’19

Calidade no Sistema nacional de saúde: características da atención sanitaria. Dimensións de calidade: científico-técnica, efectividade, eficiencia, accesibilidade e satisfacción do usuario. Avaliación de estrutura, proceso e resultados. Mellora continua da calidade. Métodos de avaliación da calidade: auditorías. Programas de calidade: deseño e implantación.

Apuntes


Exámenes


Exámenes Formato WORD


Grabaciones Video

Tema 3 Calidad Clase 1 (Preguntas Braga 1-51)
Tema 3Calidad Clase 2 (Preguntas Braga 51-100)

Grabaciones Audio

Tema 3 Calidad Clase 1 (Preguntas Braga 1-51)
Tema 3Calidad Clase 2 (Preguntas Braga 51-100)